Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO autoNAgaz.net

z dnia 1.11.2018 r.

 

§ 1 – Definicje

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. 

 

Sprzedający: autoNAgaz.net Piotr Ficek 30-622 Kraków, ul. Pierzchówka 40A
KONTO BANKOWE: 37 1090 1665 0000 0001 3473 3421

 

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego autoNAgaz.net. 

 

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://autonagaz.net/Sklep-k119.html, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. 

 

Towar – towar bądź usługa będąca przedmiotem oferty Sklepu Internetowego.

 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy autoNAgaz.net a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

 

§ 2 - Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem autoNAgaz.net/sklep.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://autoNAgaz.net, prowadzony jest przez firmę autoNAgaz.net Piotr Ficek 30-622 Kraków, ul. Pierzchówka 40A, KONTO BANKOWE: 37 1090 1665 0000 0001 3473 3421.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autoNAgaz.net Piotr Ficek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 1. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca dostarczenia zakupionych Towarów, wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Towarów oferowanych w Sklepie.

 

 

§ 3 - Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja lub podanie kompletnych i właściwych danych w momencie składania Zamówienia.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa podmiotu];
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

§ 4 - Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie produktu do koszyka;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca dostawy;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Wysłanie Towarów następuje w terminie określonym na stronach internetowych Sklepu, a dla Zamówień złożonych z wielu Towarów w najdłuższym terminie z określonych na stronach internetowych Sklepu. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Zakupione Towary są wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłane wybranym przez Klienta rodzajem dostawy pod wskazany przez Klienta adres, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 7b.
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 2. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia;
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  • wybranej metody płatności;
  • wybranego sposobu dostawy.
 3. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informacje i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 7a.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

§ 5 – Dostawa, ceny i metody płatności

 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty w sposób wybrany w trakcie składania Zamówienia.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Odbiór osobisty 
 • Przesyłka kurierska.

       5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Gotówka (odbiór osobisty)
 • Płatności elektroniczne przelewy24:
  - Przelewy online
  - Przelewy walutowe
  - BLIK
  - Karty płatnicze
  - Apple Pay
  - Google Pay
  - PayPo
  - Raty

 

§ 6 - Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, po złożeniu stosownego oświadczenia w terminie 14 dni i wysłaniu go na adres  Sprzedawcy.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru, chyba że Sklep internetowy dostarcza usługi.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub w innej formie.
  1. Sprzedający niezwłocznie potwierdza Klientowi na adres e-mail (podany przy składania Zamówienia) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 2. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, lub w inny sposób płatności, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 

§ 7 - Reklamacje dotyczące Towarów

 

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru wobec Klientów będących konsumentami rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
 3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. W przypadku umowy z Klientem będącym konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Towaru, przyjmuje się, że istniała ona już w chwili jego wydania Klientowi.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient będący konsumentem może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedającego, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar używany – przed upływem roku od momentu wydania towaru Klientowi.
 2. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar używany – przed upływem roku od momentu wydania towaru Klientowi.

 

 

§ 8 - Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. autoNAgaz.net podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić autoNAgaz.net o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Pierzchówka 40A 30-622 Kraków, mailowo na adres biuro@autoNAgaz.net lub przy użyciu formularza kontaktowego, jeśli jest on dostępny na stronie Sklepu.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. autoNAgaz.net zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

§ 9 - Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy autoNAgaz.net a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem autoNAgaz.net deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu. AutoNAgaz.net zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z stawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 133, poz. 1204). Klient, podając autoNAgaz.net podczas rejestracji lub przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez autoNAgaz.net w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://autonagaz.net/polityka_prywatnosci O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klientów w zakładce Regulamin, tj. pod adresem. http://autonagaz.net/regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 1. AutoNAgaz.net zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 2. AutoNAgaz.net stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. AutoNAgaz.net umożliwia Klientowi określenie warunków przechowywania lub uzyskania dostępu do plików "cookies" bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

...............................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres Klienta

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres Sprzedającego

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis Klienta